+34 697 878 137
Stress responsive miR-31 is a major modulator of mouse intestinal stem cells during regeneration and tumorigenesis

Stress responsive miR-31 is a major modulator of mouse intestinal stem cells during regeneration and tumorigenesis

ARTICLE

Authors: Yuhua Tian, Xianghui Ma, Cong Lv, Xiaole Sheng, Xiang Li, Ran Zhao, Yongli Song, Thomas Andl, Maksim V Plikus, Jinyue Sun, Fazheng Ren, Jianwei Shuai, Christopher J Lengner, Wei Cui, Zhengquan Yu.

Published: September 5, 2017 / eLIFE

Check out the paper here

VIDEO ABSTRACT

Production Company: In Motion Science (IMS) / 2018